Welcome to bansuanudom wittaya school

 
ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
อาคารสถานที่
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ติดต่อสอบถาม
 
 
ผู้บริหาร
บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

ข่าวสารบ้านสวนอุดมวิทยา
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดวิทยา
- ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รับสมัครครจ้างสอนูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่ 13- 25 ต.ค. 59โหลดเอกสารคลิ๊ก
- ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษจำนวน3อัตรา
ตั้งแต่ 13- 27 ต.ค. 59โหลดเอกสารคลิ๊ก
 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และนักเรียนได้ร่วมกัน ฟังเทศน์ ในอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนจากนั้นร่วมกันเดินเวียนเทียน รอบหอพระ ของโรงเรียน(สุธาทิพย์:ภาพ/ข่าว)

วันที่ 31 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้ร่วมประชุม ผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อชี้แจงการจัด กิจกรรมของโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณในโรงเรียน และมอบเกียรติบัตร โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ สุธาทิพย์/ภาพ:ข่าว
วันที่ 14 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ โดย นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ร่วมกัน
ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน และ ระดับชั้น ม.1-3 ร่วมกัน
ทำความสะอาดชุมชนรอบนอกโรงเรียน(สุธาทิพย์:ภาพ/ข่าว)
 
นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
 
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
โรงเรียนบ้านซากพุดซา
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
โรงเรียนบ้านหนองตะโก
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เลขที่ 99/5 ม.3 ถ.สุระณรงค์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท ์: 0-3828-5659 แฟกซ์ : 0-3828-5659